Uslovi korišćenja


Kupovinom usluga, korisnik se automatski slaže sa narednim uslovima korišćenja.

Opšti uslovi korišćenja usluga

1.1) Opšti uslovi korišcenja hosting usluga (u daljem tekstu usluga) definišu opšta pravila korišcenja hosting usluga između hosting provajdera Dimedia KD (u daljem tekstu Dimedia KD) i korisnika hosting usluga (u daljem tekstu korisnik) sa ciljem da se svim korisnicima omoguci kvalitet, pouzdanost u radu zakupljenih hosting resursa.

1.2) Dimedia KD pruža usluge svim fizickim i pravnim licima. Narudzba usluga se obavlja putem web sajta www.dimediakd.com ili e-mail-a narucivanjem određene usluge nakon cega korisnik dobija uputstvo za placanje iste kako bi usluga bila aktivirana.

1.3) Dimedia KD je u obavezi da po prijemu uplate za narucenu uslugu istu aktivira u roku od 24h ili, ukoliko to nije tehnicki izvodljivo, u vremenski povoljnom roku za korisnika koji je uplatio narucenu uslugu o cemu obaveštava Korisnika iste usluge i pomera datum isteka za broj dana koliko je kasnila aktivacija placene usluge od strane korisnika iste.

1.4) Dimedia KD kao davalac usluge na korišcenje obavezuje se da objezbedi dostupnost iste u iznosu od 99% vremena u odnosu na uplaceni period te iste usluge. Ovo se ne odnosi na slucajeve poput: redovnog održavanja servera, kvara hardvera na serveru, više sile (elementarna nepogoda, rat, sankcije i dr.), suspendovanje usluge i svih ostalih situacija na koje Dimedia KD ne može direktno uticati.

1.5) Zakupljeni hosting nalog ili registracija domena automatski se obnavlja u narednom pretplatnom periodu ukoliko korisnik nije otkazao pretplatu.

1.6) Dimedia KD ima pravo da najkasnije u roku od 20 dana pre isteka aktivnog hosting naloga obavijesti korisnika o isteku hosting perioda i zakupljenih hosting usluga.

1.7) Dimedia KD zadržava pravo izmjene pravilnika i uslova korišcenja uslova bez prethodne najave ili obaveštenja Korisnika o izmenama. Korisnik je dužan da procita sve dokumente objavljene na sajtu Dimedia KD koji se ticu usluge koju koristi.

1.8) Korisnik ima pravo da zatraži povratak novca u roku od 15 dana nakon izvršene uplate. Povratak novca se vrši putem istog naloga, putem kojeg je iznos uplaćen. Korisnik može zatražiti povratak novca putem korisničkog centra ili support@dimediakd.com. Zahtjev će biti odrađen u roku od tri radna dana. Povezana usluga će biti obrisana odmah nakon odobrenja povratka novca.

1.9) Ukoliko korisnik više ne želi koristiti uslugu, istu može otkazati u korisničkom centru ili putem support@dimediakd.com. Ukoliko otkazivanje usluge bude zatraženo u roku od 15 dana nakon prve upalte, Dimedia KD će ponuditi povratak novca (tačka 1.8). Korisnik može birati dali želi otakazti uslugu odmah nakon odobrenja ili na kraju perioda.

1.10) Korisnik je zadužen da otkaže sva automatska plaćanja za uslugu, ukoliko je istu otkazao.

Odricanje od odgovornosti i Obaveze korisnika

2.1) Dimedia KD kao pružalac usluge ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu korišcenjem usluga koje pruža iz razloga što Dimedia KD nije proizvodac niti hardvera koji se koristi na serverima niti softvera koji se koriste na serverima.

2.2) Dimedia KD ne može biti odgovoran za sadržaj koji Korisnici postavljaju na servere, jer isti postavljaju korisnici zakupljenih usluga.

2.3) Odgovornost za sve podatke postavljene na servere Dimedia KD-a snosi korisnik koji je iste postavio i smatra se da je to ucinio znajuci za eventualne posledice do kojih može doci postavljanjem tih podataka.

2.4) Korisnik se obavezuje da ce sadržaj koji postavi na internet prezentaciju biti u skladu sa važecim pravnim propisima svih svijetskih drzava, i da prezentovanim sadržajem nece vršiti krivicno delo, privredni pristup, povredu autorskog prava ili intelektualne svojine, delo nelojalne konkurencije, povredu licnih prava gradana, neovlašcen pristup tudim informacijama ili distribuciju virusa i drugih štetnih sadržaja.

2.5) Korisnik je odgovoran za prezentovani tekstualni, multimedijalni ili drugi sadržaj bez obzira da li je on licno postavio taj sadržaj, ili je sadržaj postavilo neko trece lice ovlašceno ili neovlašceno cijim se pristupom ili aktiviranjem od strane trecih lica može izvršiti neka od nedozvoljenih aktivnosti ili povreda pravnih propisa svih svijetskih drzava.

2.6) Korisnik je odgovoran za održavanje bezbednosti hosting naloga u cilju sprecavanja malicioznih aktivnosti koje nanose štetu drugim korisnicima na serveru ili trecim licima, kao i za kreiranje rezervnih backup kopija hosting naloga. Korisnik ima opciju da sam pravi backup iz cPanela. To znači, da Dimedia KD ne preuzima odgovornost za izgubljene podatke korisnika u ni kojem slučaju.

2.7) Korisnik je odgovoran za tačnost i ispravnost podataka navedenih u registracionoj prijavi prilikom zakupa web hosting usluga i obavezuje se da će uvijek imati ažurne kontakt podatke i da će o promeni istih obavesiti Dimedia KD, a u cilju održavanja potrebnog nivoa komunikacije u toku zakupljenog hosting perioda.

Dodatni uslovi i odricanje odgovornosti za Virtualne Servere

3.1) Dimedia KD ima pravo da suspenduje , tj. ugasi VPS usluge koje koriste 100% od dozvoljene CPU snage na više od 5minuta. Ista tačka važi i za Web Hosting usluge.

3.2) Korisnik ima pravo da unsuspendira uslugu 1x, kontaktirajući korisničku podršku. Ukoliko se ponovi prekršaj tačke 3.1) VPS usluga će biti suspendirana i nakon toga obrisana. Korisnik nema pravo na refundaciju ili unsuspendiranje usluge.

3.3) Dimedia KD ne može biti odgovoran za napade svih vrsta sa virtualnih servera Dimedia KD-a. Korisnik je odgovoran za sigurnost virtualnog servera i snosi odgovornost za navedene štete koje su izvršili druga lica ovlašćeno ili neovlašćeno ili sam korisnik.

Dodatni uslovi i odricanje odgovornosti za Dedicated Servere

3.1) Dimedia KD ima pravo da suspenduje , tj. ugasi server sa kojeg se vrše napadi na druge servere/IP adrese.

3.2) Dimedia KD nije odgvoran za podatke koje se nalaze na Dedicated Serverima niti za podatke na Managed Dedicated Serverima. Korisnik mora da zatrazi backup od korisnicke podrske, koja ce uraditi backup.

3.3) Dimedia KD ne može biti odgovoran za napade svih vrsta sa servera Dimedia KD-a. Korisnik je odgovoran za sigurnost servera i snosi odgovornost za navedene štete koje su izvršili druga lica ovlašćeno ili neovlašćeno ili sam korisnik.

3.4) Dimedia KD ne može biti odgovoran za pad servera zbog bilo kojeg razloga. Uz to Dimedia KD ne može biti odgovoran za gubitak podataka sa servera.

3.5) Dimedia KD ne vrši povrat novca zbog pada servera zbog bilo kojeg razloga, ali ce sve uciniti da server bude dostupan u sto vecem mogucem roku.